Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 27/20-4-2016 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 και του άρθρου 6 παρ.10 του Ν.4218/2013 β) τις διατάξεις της αριθμ.Φ.192329/Β3/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 3185/16-12-2013/τ.Β.), αποφάσισε:
Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016.
Τα δικαιολογητικά (αίτηση και αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών) υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Επιπλέον το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων ,ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016 (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά την έναρξη των κανονικών μαθημάτων).
Με δεδομένο ότι στο Τμήμα λειτουργούν δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε διαφορετικά μαθήματα ανάλογα με την προτίμησή τους να καταταχθούν στην Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης ή στην Κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης. Την προτίμηση της Κατεύθυνσης θα δηλώσουν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τους.
Τα μαθήματα που θα εξεταστούν για την κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης είναι:
-Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
-Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία
- Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική
Τα μαθήματα που θα εξεταστούν για την κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης είναι:
- Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
- Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
- Οικονομική Ανάλυση.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της εξεταζόμενης ύλης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΠ)
Θεματικές ενότητες:
- Η ΚΠ ως επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο και ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης
- Οριοθέτηση, στόχοι και χαρακτήρας της ΚΠ σε ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο
- Εισαγωγή στο πολυεπιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο της ΚΠ
- Κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός
- Επιμέρους πεδία της ΚΠ: κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική βοήθεια, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, απασχόληση, παιδεία, περιβάλλον, κατοικία
- Έννοια και εξέλιξη του Κράτους Πρόνοιας
- Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της ΚΠ
- Κοινωνική Πολιτική και Καπιταλιστική Ανάπτυξη
- Ιδιότητα του Πολίτη και Κοινωνική Τάξη
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Βενιέρης. και Παπαθεοδώρου X. (2003):Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα. Προκλήσεις και Προοπτικές, (σελ.27-38, 89-131 και 483-511), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
2. Esping-AndersenG. (2006): Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας, (σελ. 9-86), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
3. MarshallT.H. και Bottomore (1995): Ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική τάξη, Gutenberg, Αθήνα.
4. Ματσαγγάνης Μ. (επιμ.)(1999):Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στην Νότια Ευρώπη (σελ.13-32), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
5. Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ. (1992): Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική (σελ. 1-51), εκδόσει ς Εξάντας, Αθήνα.
6. Πετμεζίδου Μ. και Παπαθεοδώρου X. (επιμ.): Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, (σελ. 115¬201 & 225-265), Εξάντας, Αθήνα.
7. Στασινοπούλου Β.Ο. (1990): Κράτος Πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα.
8. Στασινοπούλου Β.Ο. (1996): Ζητήματα σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής. (σελ. 1-139), Gutenberg, Αθήνα.
9. Στασινοπούλου Β.Ο. (1990): Κράτος Πρόνοιας, Gutenberg, Aθήνα.
10. Στασινοπούλου Β.Ο. (1996): Ζητήματα σύγχρονης Κοινωνικής Πολιτικής. (σελ. 1-139), Gutenberg, Aθήνα.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Θεματικές ενότητες:
- Η εμφάνιση και η εξέλιξη της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας (Κ.Ε.)
- Το διεπιστημονικό της υπόβαθρο
- Οι παράγοντες που επηρέασαν και επηρεάζουν τη φιλοσοφία, τους στόχους για κοινωνική αλλαγή και ευημερία και τις πολυδιάστατες δράσεις της Κ.Ε.
- Μέθοδοι εκτίμησης και παρέμβασης για την πρόληψη και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (ατόμων, σχημάτων οικογένειας, ομάδων, κοινοτήτων, οργανώσεων).
- Η ομάδα ως πεδίο έρευνας, παρέμβασης καιαλλαγής της Κ. Ε.
- Οι κλίμακες εφαρμογής του γενικού μοντέλου παρέμβασης
- Πεδία - τομείς εφαρμογής της Κ.Ε.
- Σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και των εφαρμογών της.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Καλλινικάκη Θεανώ (2011): Εισαγωγή στη Θεωρία και την Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας. Αθήνα: TOΠΟΣ
2. Κανδυλάκη Αγάπη (2008) Η Συμβουλευτική στην Κοινωνική Εργασία. Αθήνα: ΤΟΠΟΣ.
3. Δημοπούλου Λαγωνίκα Μ. (2011) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας Μοντέλα Παρέμβασης Μέρος Α .Γνώσεις, αξίες και δεξιότητες της κοινωνικής εργασίας. Κεφάλαια: I, II, III, IV,V, και VI (σελ. 37-261).

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)
Θεματικές ενότητες:
- Έννομη τάξη - Δίκαιο - Κανόνες δικαίου.
- Έννοια και Διακρίσεις του Πολιτεύματος-Το Πολίτευμα της Ελλάδος.
- Έννοια του Συντάγματος και Διακρίσεις του.
- Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία
- Πηγές του Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου
- Οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος
- Τα όργανα του Κράτους α. Το Εκλογικό Σώμα
β. Η Βουλή γ. Η Κυβέρνηση
δ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ενδεικτική βιβλιογραφία
1. Ευάγγελος Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου Θεσσαλονίκη
2. Κώστας Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Ι, Αθήνα - Κομοτηνή
3. Πέτρος Ι.Παραράς, Ερμηνεία Συντάγματος Corpusl11. Κυβέρνηση Δικαστική Εξουσία
4. Δημ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο Α
5. -- //-- --//-- --//-- Β '
6. Φ. Σπυρόπουλου "Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο".

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Θεματικές ενότητες:
• Οικονομική θεωρία: Βασικές έννοιες και σχολές σκέψης. Θετική και κανονιστική οικονομική. Μικροοικονομική και Μακροοικονομική προσέγγιση.
• Οικονομικά υποδείγματα και θεωρίες. Οικονομικά στοιχεία, διαγράμματα, μετρήσεις. Αριθμοδείκτες και πληθωρισμός.
• Μικτή οικονομία και ο ρόλος τους κράτους.
• Μικρο οικονομική ανάλυση: Βασικές έννοιες στην μικροοικονομική ανάλυση. Ζήτηση και προσφορά αγαθών. Ο ρόλος της αγοράς. Τιμές και ισορροπία. Υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά. Υπερβάλλουσα προσφορά και υπερβάλλουσα ζήτηση.
• Ελαστικότητα: Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, εισοδηματική ελαστικότητα, σταυροειδής ελαστικότητα. Κανονικά και κατώτερα αγαθά. Πολυτελή και αναγκαία αγαθά.
• Προτιμήσεις του καταναλωτή και εισοδηματικός περιορισμός. Καμπύλες αδιαφορίας.
• Επιχειρήσεις και προσφορά. Προϊόν, κόστος, έσοδα, κέρδη. Οριακό κόστος και έσοδο.
Καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και της αγοράς. Επιλογή επιπέδου προϊόντος και μεγιστοποίηση κερδών.
• Μορφές αγοράς. Τέλειος ανταγωνισμός: προϋποθέσεις, καμπύλη ζήτησης. Καθαρό μονοπώλιο: προϋποθέσεις, καμπύλη ζήτησης. Σύγκριση με τέλειο ανταγωνισμό.
Ατελής ανταγωνισμός και καμπύλη ζήτησης του προϊόντος. Ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός: προϋποθέσεις και επιπτώσεις.
• Εισαγωγή στη μακροοικονομική και στους εθνικούς λογαριασμούς
• Η μέτρηση του κόστους ζωής
• Θεωρία κατανάλωσης και αποταμίευσης
• Προσδιορισμός του εισοδήματος
• Πολλαπλασιαστές
• Xρήμα και σύγχρονη τραπεζική
• Κεντρική τράπεζα και νομισματικό σύστημα
• Θεωρία επένδυσης
• Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία
• Ανεργία
• Πληθωρισμός
Βιβλιογραφία
Οι συγκεκριμένες θεματικές ενότητες αναπτύσσονται με επάρκεια στα περισσότερα εγχειρίδια και εισαγωγικά συγγράμματα στην Οικονομική Θεωρία και στην Μικροοικονομική και Μακροοικονομική ανάλυση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Begg, D., Fischer, S. και Dornbusch, R. (2006), Εισαγωγή στην Οικονομική, Αθήνα:
Κριτική.
• Mankiw, G. και TaylorM. (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Με αναφορά στις
Ευρωπαϊκές Οικονομίες, Τόμοι Α' και Β', Αθήνα: Gutenberg - Γ. &ΚΔαρδανος.
• Ferguson, K. (2004), Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Αθήνα: Κριτική.
• Samuelson, R. A. και Dordhaus, W. D. (2000): Οικονομική (16η διεθνής έκδοση), Τόμοι Α’και Β’, Αθήνα: Παπαζήσης

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Βιβλιογραφία:
1. HeywoodAndrew, Εισαγωγή στην Πολιτική, Πόλις, 2010.
2. Ίδρυμα Σ. Καράγιωργα, Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους, Σαββάλας, 2005.
3. Ψυχοπαίδης Κοσμάς, Εισαγωγή στην Πολιτική επιστήμη, www.24grammata.com (αρχείο pdf).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Βασίλης Χατζόπουλος