Χριστόφορος Σκαμνάκης

Ο Χριστόφορος Σκαμνάκης έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2003 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης διδάσκει από το 2004, σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Ανάπτυξη

Κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο διδάσκει τα μαθήματα “Κοινωνικός Σχεδιασμός” και “Τοπική Αυτοδιοίκηση & Κοινωνική Πολιτική” κατά το χειμερινό εξάμηνο, ενώ για το εαρινό τα μαθήματα “Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και “Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ανισότητα και Φτώχεια”.

Η ερευνητική του εργασία επικεντρώνεται στα σύγχρονα ζητήματα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας με έμφαση στο υποεθνικό επίπεδο. Οι μελέτες του αφορούν τις διαδικασίες και πρακτικές που εθνικές και υπέρεθνικές πολιτικές απολήγουν στους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας στο τοπικό επίπεδο και τις παρεμβάσεις των φορέων της αυτοδιοίκησης. Παράλληλα εργάζεται στη μελέτη της υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής μέσω της μικρο-ανάλυσης των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας.

Ενδεικτικά:
• Skamnakis, C. (2012), Inequality and social protection at the local level: undermining or reinforcing social policy?, The Greek Review of Social Research (136):45-62. http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=473
• Skamnakis, C. (2011), “Smaller Governments, Less Social Policy?” Social Policy Association, annual conference, Lincoln, UK. http://www.social-policy.org.uk/lincoln2011/Skamnakis%20P3.pdf
• Σκαμνάκης, Χ. (2010), “Η συμμετοχή του ενδιάμεσου χώρου στο μείγμα δημόσιου-ιδιωτικού. Θεωρητικά ζητήματα και προβληματισμοί.” Πετμεζίδου, Μ. και Χ. Παπαθεοδώρου, (επιμ), Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημονικής Εταιρίας Κοινωνικής Πολιτικής, 2008, Αθήνα. http://www.eekp.gr/media/files/publications/books/conference-proceedings-EEKP-2008.pdf

Christoforos Skamnakis received his doctorate diploma from the Department of Social Policy of Panteion University.
Since 2004 teaches in the Department of Social Administration, he currently is Assistant Professor in Social Policy and Local Development.
He teaches the courses “Social Planning” and “Local Government & Social Policy” in fall semester as also “EU’s Social Policy” and “Social Exclusion, Poverty & Inequality” in Spring semester.
His research work focuses on contemporary issues of social protection with a focus on sub-national level. He investigates the procedures that national and supranational policies emerge in social policy at local level. He also focus his work to implementation of social policy through micro-analysis of social protection agencies.
indicative
  • Skamnakis, C. (2012), Inequality and social protection at the local level: undermining or reinforcing social policy?, The Greek Review of Social Research (136):45-62. http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=473
  • Skamnakis, C. (2011), “Smaller Governments, Less Social Policy?” Social Policy Association, annual conference, Lincoln, UK. http://www.social-policy.org.uk/lincoln2011/Skamnakis%20P3.pdf
  • Skamnakis, C. (2010), «Social inequalities, poverty and the EU’s social inclusion strategy», in Sakellaropoulos, Th. EU’s Social Policy, Athens, Dionikos [in Greek].
  • Skamnakis C. (2007) 'Migrant groups in a deficient system of social protection. Informal practices of social services employees as an element of instability' The Greek Review of Social Research (124): 121-138. http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=392


Βιογραφικό